Pravý banner
MENU
0 0,00
Nakupte ešte za 40
a dopravu máte ZADARMO.
MENU

Obchodné podmienky

O nákupe

Tatiana

OBCHODNÉ PODMIENKY


obchodnej spoločnosti
Donoci s. r. o.
so sídlom Pražská 2532/4,
Blansko 678 01, Česká republika
identifikačné číslo: 47539569
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného
na internetovej adrese www.rent.sk

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Donoci s. r. o., so sídlom Pražská 2532/4, Blansko 678 01 identifikačné číslo: 47539569 (ďalej len "predávajúci") sa upravujú v súlade s ustanovením Občianskeho zákonníka (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.rent.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").


1.2. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vytvorené počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 


  2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako 30 dní, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnou údržbou hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.


2.7. Kupujúci je oprávnený pridať na webovú stránku predávajúceho za podmienok uvedených v odstavci 2.8. k zakúpenému tovaru recenziu, o čom je po zakúpení tovaru predávajúcim informovaný e-mailom.


2.8. Recenziu môže kupujúci pridať buď prostredníctvom svojho užívateľského účtu definovaného v článku 2. obchodných podmienok, ak ho má zriadený, alebo cez odkaz v e-maily uvedenom v predchádzajúcom odstavci po zadaní svojho mena, priezviska a e-mailovej adresy. Predávajúci informuje kupujúceho, že osobné údaje kupujúceho zadané kupujúcim pri pridávaní recenzie predávajúci spracováva za účelom plnenia zákonnej povinnosti predávajúceho zaistiť, že zverejnené recenzie pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí produkt skutočne použili alebo si ho zakúpili, a to po celý čas, kedy bude recenzia na webovej stránke predávajúceho zverejnená. Kupujúci má právo požiadať predávajúceho o ukončenie spracovávania týchto osobných údajov kupujucého za uvedeným účelom a predávajúci takej žiadosti bez zbytočného odkladu vyhovie, avšak v takom prípade predávajúci neodstráni na svojej webovej stránke recenziu pridanú kupujúcim. Kupujúci toto berie na vedomie.


2.9. Predávajúci je oprávnený zmazať recenzie, ktoré sa nevzťahujú k tovaru zakúpenému kupujúcim u predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zmazať recenzie, ktoré nehodnotia samotný produkt alebo ktoré obsahujú vulgárne výrazy, urážlivý a rasistický obsah, politické zmýšľanie a názory, odkazy na iné stránky, alebo sú iným spôsobom v rozpore s dobrými mravmi.


 
3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
 • objednavanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká dodaním objednaného tovaru, a to na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom sa tieto náklady nelíšia od základnej sadzby.

  4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cena tovaru ponúkaného prostredníctvom webových stránok predávajúceho je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov.
 
4.2. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. SK66 8330 0000 0026 0028 7120 , vedený u spoločnosti FIO banka (ďalej len "účet predávajúceho");
 • bezhotovostne prostredníctvom on-line platobného systému;
 • bezhotovostne platobnou kartou;

4.3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.5. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od realizácie objednávky.

4.6. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uviesť variabilný symbol, ktorý obdržal pri realizácii objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.7. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.8. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.9. Predávajúci je povinný ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy vystaviť kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po odoslaní objednaného tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
 
4.10. Žiadať o zmenu vo faktúre je možné, ak sa nejedná o zmenu v dôsledku zmeny v dodávke tovaru alebo opravu zjavnej nesprávnosti pôvodnej faktúry (napr. preklep, nesprávne množstvo faktúrovaného tovaru a pod.), len do 3. dňa mesiaca následujúceho po dátume vystavenia faktúry. Potom už zmena nie je možná.
 
4.11. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.   
5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorá bola upravená podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru , ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal. Predávajúci zdôrazňuje, že tovar - respirátory s triedou ochrany FFP2 / rúško, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal, je tovarom, ktorý z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť podľa ust. Občianskeho zákonníka.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci, ktorý je v postavení spotrebiteľa,  v súlade s ustanovením Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14 ) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci realizovať pomocou online reklamačného formulára poskytovaného predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu sídla predávajúceho.

5.3. Nad rámec možného odstúpenia od zmluvy za podmienok podľa predchádzajúceho odstavca poskytuje predávajúci právo kupujúcemu, ktorý je v postavení spotrebiteľa, odstúpiť od zmluvy do 60 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu za predpokladu, že taký kupujúci vráti predávajúcemu tovar starostlivo zabalený v originálnom obale so všetkým príslušenstvom a všetkými súčasťami balenia a za predpokladu, že tovar nebol používaný nad rámec kontroly jeho povahy, vlastností a funkčnosti a nejedná sa o tovar upravovaný podľa priania kupujúceho alebo tovaru jednoznačne prispôsobeného osobným potrebám kupujúceho.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, hradí kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Predávajúci NEAKCEPTUJE tovar vrátený na jeho adresu balíkom - DOBIERKOU. Tento balík nebude prevzatý a bude vrátený späť odosielateľovi.

5.5 V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim a to rovnakým spôsobom akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je takisto oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim alebo iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr ako mu kupujúci tovar vráti alebo dokáže, že tovar predávajúcemu odoslal. V prípade, že cena tovaru bola kupujúcim uhradená prostredníctvom darčekového poukazu, vráti predávajúci darčekový poukaz. Ak bola cena uhradená čiastočne formou darčekového poukazu, vráti predávajúci peňažné prostriedky čiastočne formou darčekového poukazu a to v pomere v akom bola cena uhradená.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

a) V prípade neoprávneného pokusu kupujúceho o odstúpenie od zmluvy a následne nemožnosti ho kontaktovať ohľadne ďalšieho postupu;

b) V prípade reklamácie tovaru kupujúcim, kedy táto bude vyhodnotená ako nedôvodná a následnej nemožnosti ho kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu;

c) V prípade reklamácie tovaru kupujúcim, kedy táto bude vyhodnotená ako nedôvodná a kupujúci predávajúcemu výslovne oznámi, že o tovar už ďalej nemá záujem;

d) V prípade reklamácie tovaru kupujúcim, kedy tovar bude predávajúcim zaslaný späť na adresu kupujúceho, ktorý si tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu;

e) Vo všetkých ostatných prípadoch, kedy bude tovar zaslaný kupujúcim na adresu predávajúceho bez akejkoľvek informácie a následne nemožnosti kupujúceho ďalej kontaktovať.

Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo zrušiť objednávku kupujúceho, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takých prípadoch vráti kupujúcemu všetky peňažné prostriedky, ktoré od kupujúceho obdržal bez zbytočného odkladu a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.8 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou tak, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. V prípade, že kupujúci nevráti spolu s tovarom aj poskytnutý darček, je predávajúci oprávnený znížiť vrátenú kúpnu cenu o hodnotu nevráteného darčeka.

5.9. Žiarovky (svetelné zdroje), ktoré sú dodávané ako darček alebo úplne zadarmo spolu so zakúpenými svietidlami sú reklamným predmetom. Na tieto sa nevzťahuje záruka.
 
5.10. Na odstúpenie od zmluvy má nárok kupujúci - spotrebiteľ. V prípade, že je kupujúcim podnikateľ a uviedol v objednávke IČO alebo DIČ, potom už nie je spotrebiteľ, ale nespotrebiteľ. Z toho dôvodu podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka, nevzniká právo na vrátenie tovaru do 14 dní od doručenia tovaru.
 
   6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 
6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne (najneskôr do 2 pracovných dní) oznámiť prepravcovi. Kupujúci je povinný v prípade doručenia tovaru poškodeného pri preprave túto skutočnosť doložiť fotodokumentáciou poškodenia. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Kupujúci je ďalej povinný pri prevzatí tovaru od prepravcu overiť, či dorazilo požadované množstvo. V prípade rozdielov je potrebné nás ihneď (najneskôr do 2 pracovných dní) kontaktovať, aby sme mohli zahájiť šetrenie a úspešne vyriešiť nezrovnalosti.

6.5. Po odoslaní objednávky obdrží zákazník odkaz na sledovanie zásielky. V prípade, že sa zásielka podľa sledovania javí ako doručená, ale príjemca zásielku neobdržal, je príjemca povinný túto skutočnosť nahlásiť odosielateľovi zásielky čo najskôr, najneskôr do 5 dní od dátumu doručenia uvedenom v sledovaní dopravcu.

6.6. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

   
7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákonom o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením zmluvnému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Na produkty pre spotrebiteľov sa vzťahuje záručná doba v rozmedzí 2 až 5 rokov (24 až 60 mesiacov), pre každý jednotlivý produkt je konkrétna záručná doba uvedená vždy v detaile produktu v parametroch. V prípade právnickej osoby je záručná doba 12 mesiacov na všetky produkty.

7.4 Ustanovenia uvedené v článku. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.5. Ak sa prejaví chyba v priebehu dvanástich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v záručnej dobe špecifikovanej u každého jednotlivého vystaveného produktu, najmenej však do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

7.6. Kupujúci uplatní svoje právo z chybného plnenia u predávajúceho a v prípade nutnosti vrátenia výrobku predávajúcemu vráti zásielku na adresu uvedenú predávajúcim.

7.7. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby upravuje reklamačný poriadok predávajúceho dostupný na webovej stránke.


7.8. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za dopravné v rámci reklamácie tovaru kupujúcim vzniká kupujúcemu nárok na vrátenie finančných prostriedkov za dopravné len v najnižšej ponúkanej výške.

7.9. Predávajúci týmto upozorňuje kupujucého, že tovar obsahujúci chemické lepidlá alebo iné zlúčeniny môže po vybalení zapáchať. Tovar nie je chemicky ani zdravotne závadny, zápach po krátkom čase vyprchá. Na taký tovar sa tak nedá pozerať ako na chybný.

7.10. Predávajúci týmto upozorňuje kupujúceho, že farba produktov sa môže od skutočnosti mierne líšiť od farby na fotografiách v závislosti od nastavenia a druhu Vášho monitora/telefónu. Reálna farba produktov je uvedená v popise k týmto produktom.

  8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru okamihom, kedy bude zaplatená celá kúpna cena tovaru a tovar bude kupujúcim prevzatý.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia Občianskeho zákonníka.

8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom online formulára. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4.V prípade, že kupujúci je spotrebiteľom podľa príslušných právnych predpisov a dôjde medzi spoločnosťou Donoci s.r.o. a kupujúcim ku spotrebiteľskému sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť dohodou, berie týmto kupujúci na vedomie, že je oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je dostupná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava, internetová adresa: http://www.soi.sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcej sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.5. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44A, 827 15 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností v zmysle Občianskeho zákonníka.
 
8.8. Ochrana osobných údajov je poskytovaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä nariadením európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a so zásadami ochrany osobných údajov uvedených na týchto internetových stránkach.


    9. DORUČOVANIE

9.1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.
 

   10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
10.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2. Ak je niektoré z ustanovení obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

10.3. Kúpna zmluva je vrátane obchodných podmienok archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.4. Súčasťou obchodných podmienok je aj online formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  
10.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručovanie Pražská 2532/4, Blansko 678 01 CZ, telefón +421 2/ 33 456 870.

V Blansku dňa 18. 18. 2023 
 

Autor článku:

Tatiana
Tatiana Špecialista zákazníckeho servisu

Tatiana nie je len špecialistkou zákazníckeho servisu, ale tiež fanúšikom moderného LED osvetlenia. Vo svojich článkoch vám poradí ako ušetriť elektrinu alebo ako správne vybrať žiarovku. Tiež vám poskytne množstvo tipov ako dokonale osvetliť váš dom aj záhradu.

Spýtajte sa na čokoľvek

Mariana

Poradím s výberom aj technickými zádrhelmi.

02 33 456 390(Po-Pia, 7-18:00 hod.)

Spýtajte sa
 

Copyright © 1993 – 2024 Donoci®. Všetky práva vyhradené. Info o spracovaní osobných údajov. i